十二星座女谁是“腐女”

来源:彼岸繁花 时间:2018-08-31 16:34:34 人气:

dāngjīnshèhuìyuèláiyuèduō  ,yóushì90hòu,zàimenyǎntóngxìngzhījiāncáishìzhēnài,chángchánghuìyīnwéikàndàoliǎngnándeyánhángzhǐqīnérbiédòng,huìhuànxiǎngmenzhījiāndewéiměiàiqíng zàizhè  hénghángdeshèhuì,shēnbiānyòuyǐncángleduōshǎo  ,ràngmenláikànkànxiēxīngzuòshì   

<rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt><rb>星</rb><rt>xīng</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb class="sign">“</rb><rt> </rt><rb>腐</rb><rt>fǔ</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb class="sign">”</rb><rt> </rt>

TOP1:

shuāngjiàndàomàohěnqīndeliǎngshuài,huìxīnhuāfàng,yóuzhǔdeYY,shènzhìtōutōugēnshàngxiǎoduàn,kàndàoàimèidedòngzuòjiùhuìmǎnnǎofěnhóng   biézuǒyòuzhāngwàngle,shuōjiùshì!yīnwéitiānzhēn,suǒzhīchíbìngxiàngxìnàiqíng,yīnwéihuànxiǎng,suǒshànzhǎngyíngzàoměihǎodefēnggǎnqíngshìjiè,yīnwéiqièruò,suǒgèngyuànguīzhōngyǒufènxiǎngkàndàoměiréndeyuè  shuāngtiānshēngjiùyǒu  deběn 

TOP2:

shuāngyīnwéihǎohuānzhuīwènyòuzěnyàng?huānduìdòngmànzuòpǐn diànshì xiǎoshuō,shènzhìduìzhēnshíshìjiènánxìngjiāndeguānchǎnshēngxiáxiǎngyòuzěnyàng?zhīyàodeYYméifángàidàobiérén,zhīyàoduì怀huáiyǒuzhēnàiderénxīn怀huáihǎogǎn,yòngzhēnxīnàishēnbiāndepéngyǒu,cóngláidōuliúgěirénrénmèideshuāngjuéduìshìwèide   

TOP3:

shuǐpíngyàoshuōduìtóngzhìdezhīchí,shuǐpíngzuòderénzhànjuéduìyōushì,běnshēnjiùshìchuántǒngderén,duìbiéréndefǎnchuántǒngdāngránpāiànjiàojué bìngqiěhuāntànsuǒshìjiāndenèizàiliánde,guǒyǒuhuì,ránjiā jiā ,jìnérláiyánjiūnánnánliànzhījiāndeǒuránxìngránxìng 

TOP4:

tiānchèngtiānchènghuānchénjìnměihǎoxiézhīzhōng,huìyīnwéihuíshēnghuózhōngdezhǒngmáodùn chǒuèérxiànhuànxiǎngzhōng,chéngwéi  ,guòquèjǐnzhǐzhǒngwàizhědeshēnfèn,zàihuànxiǎngdetóngshíjiāngfènzhuīqiúwánměiàiqíngdexīnqíngtuōzàixiàngguānshìshàng,shìdebiéréndezhōngzhēn 

TOP5:

shīshīshǔmènsāoxíngde,xiōng怀huáikuānhòu,jiànshífán,kàndàilìnglèiàiqíngnéngzuòdàowéicháng,bìngqiěhuìchángchánghuànxiǎngyōngyǒuyàngdejīng quèyīnwéihàidiūmiàn,juéhuìchéngrènYY shì  méishímechǐde,dǎnchéngrèndeàihǎo,yīnwéiàideshìàiqíng,qíngguān 

nínháihuān:shíèrxīngzuòshēngdexìngxiēxīngzuòàichuīniú?xiēxīngzuòchángchángjiūjié?shíèrxīngzuòkànguànshímeyàngde?